Закупівлю оголошено - 18-02-2022, 16:26. Дата останніх змін - 01-01-2023, 00:02

Двері, внутрішнє оздоблення КВР

Doors, interior decoration KVR

Закупівля:UA-2022-02-18-013890-b / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-02-18-002666-a
Наявні запитання/вимоги без відповіді
Період уточнень
Триває
Завершився
з 18-02-2022, 16:26
по 11-04-2022, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 18-02-2022, 16:26
по 21-04-2022, 18:00
Аукціон Період аукціонів
Cкасовано

Період оскарження умов закупівлі - по 17-04-2022, 00:00

Подача вимоги на умови закупівлі - по 11-04-2022, 00:00

Doors, interior decoration KVR

Відповісти на вимогу на умову закупівлі - по 14-04-2022, 00:00

1. Найменування замовника*. Філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 41022900.3. Місцезнаходження замовника*. вулиця Симона Петлюри, 21а, місто Київ, 01032/ вулиця Уманська 8, м. Київ, 03049.4. Категорія замовника: юридична особа та/або суб’єкти господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у п. 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Двері, внутрішнє оздоблення КВР)):Лоти №1, 2: 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Двері, внутрішнє оздоблення КВР).5.1. Назва товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником: відповідно до додатку 1 тендерної документації, код ДК 021:2015: 34631000-9.6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лоти №1, 2 відповідно до умов Додатку №1 тендерної документації.7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг. Лоти №1, 2 Україна, відповідно Додатку №1 тендерної документації.8. Очікувана вартість предмета закупівлі: 55 424 856,68 грн. з ПДВ (п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень 68 коп.) в т.ч.:Лот № 1 - всього 53 655 630,00 грн. з ПДВ (п’ятдесят три мiльйони шістсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот тридцять грн. 00 коп.).Лот № 2 – всього 1 769 226,68 грн. з ПДВ (один мiльйон сімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті двадцять шість грн. 68 коп.). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Лоти №1, 2 Протягом 2022 року (до 31.12.2022 р.).10. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21.03.2022 18:00.11. Умови оплати: Лоти №1, 2 відповідно до умов Договору.12. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська відповідно до умов тендерної документації.13. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Лот № 1 – 1 609 668,00 грн. (один мільйон шістсот дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім грн. 00 коп.);Лот № 2 – 53 076,00 грн. (п’ятдесят три тисячі сімдесят шість грн. 00 коп.).14. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Лоти №1, 2 гарантія, а саме: – банківська гарантія, умови – відповідно до тендерної документації;15. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі»: 21.03.2022 18:00.16. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: Лот № 1 – 536 556,00 грн.(п’ятсот тридцять шість тисяч п’ятсот п’ятдесят шість грн. 00 коп.);Лот № 2 – 17 688,00 грн. (сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.).17. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування)- не застосовується; 18. Інша інформація: інші умови відповідно тендерної документації.Вид закупівлі - процедура закупівлі - для замовників, визначених у пункті 4 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень, - відкриті торги;Застосовані критерії оцінки - ціна.

1. Name of the customer Branch "Passenger Company" JSC "Ukrzaliznytsia".2. Code from the customer 41022900.3. Location of the customer *. 21a Simona Petliura Street, Kyiv city, 01032 / Umanska Street 8, Kyiv, 03049.4. Category of the customer: legal entity and / or business entities that carry out activities in certain areas of business, specified in paragraph 4, part 1 of Art. 2 of the Law "On Public Procurement".5. Name of the subject of procurement with indication of the code according to the Unified Procurement Dictionary (in case of division into lots such information must be indicated for each lot) and names of relevant classifiers of the subject of procurement and parts of the subject of procurement (lots): 34630000-2 Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railway traffic control equipment ((Doors, interior decoration KVR):Lots №1, 2: 34630000-2 Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railway traffic control equipment (Doors, interior decoration KVR).5.1. Name of goods or services of each nomenclature item of the subject of procurement and code of goods or services determined in accordance with the Unified Procurement Dictionary: in accordance with Annex 1 of the tender documentation, code DK 021: 2015: 34631000-9.6. Quantity of goods or scope of works or provision of services: Lots №1, 2: in accordance with the terms of Annex №1 of the tender documentation.7. Place of delivery of goods or place of performance of works or provision of services. Lots №1, 2: Ukraine, in accordance with Annex №1 of the tender documentation.8. Expected value of the subject of procurement: UAH 55 424 856,68:Lot №1 UAH 53 655 630,00;Lot № 2 UAH 1 769 226,68.9. Term of delivery of goods, performance of works, rendering of services: Lots №1, 2: During 2022 (till 31.12.2022).10. Deadline for submission of tender proposals: 21.03.2022 18:00.11. Terms of payment: Lots №1, 2: in accordance with the terms of the Agreement.12. Language (languages) in which the tender proposals should be prepared: Ukrainian in accordance with the terms of the tender documentation.13. The amount of security for tender proposals (if the customer requires it): Lot №1 UAH 1 609 668,00;Lot №2 UAH 53 076,00.14. Type and conditions of providing security for tender proposals (if the customer requires it): Lots №1, 2: guarantee, namely: - bank guarantee, conditions - in accordance with the tender documentation;15. Date and time of opening of tender proposals, if the announcement of open bidding is published in accordance with Part 3 of Art. 10 of the Law "On Public Procurement": 21.03.2022 18:00.16. The size of the minimum step of lowering the price during the electronic auction in the range from 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: Lot №1 UAH 536 556,00;Lot № 2 UAH 17 688,00.17. Mathematical formula for calculating the present price (in case of its application) - not applied;18. Other information: other conditions according to the tender documentation.Type of procurement - procurement procedure - for customers defined in paragraph 4 of the first part of Article 2 of this Law, if the value of the subject of procurement of goods (goods), services (services) is equal to or exceeds 1 million hryvnias, and works - 5 million hryvnias - open bidding ;Applied evaluation criteria - price.

ID закупівлі: 35abf60297dd43008df86564b99cef93

Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Статус:Торги відмінено
Бюджет:55 424 856,68 UAH (з ПДВ)
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Замовник:ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ЄДРПОУ:41022900 Досьє YouControl
Контактна особа:Іващук Олег Григорович
Телефон:380443097552
E-mail:ivashchuk.o.g@uz.gov.ua
Місцезнаходження:
01032, Україна, Київська область,Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 21 А
10


Кваліфікаційні критерії
1. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Учасник підтверджує, що
2 - Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Причина виникнення існуючої заборгованості
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Характер існуючої заборгованості
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Сума існуючої заборгованості
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
2. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник юридична особа підтверджує, що
1 - Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Учасник фізична особа підтверджує, що
2 - Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
3. Вчинення економічних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
4. Вчинення корупційних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
5. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
6. Порушення справ про банкрутство
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Способи підтвердження:
Заява
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Мова тендерної пропозиції українська
Статус: Активна
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
2. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Лоту Лот 1.
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Забезпечення тендерної пропозиції надається Учасником у вигляді Гарантії (в електронній формі), а саме: – банківської гарантії Забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати умовам, зазначеним в Додатку №5 ТД.
Статус: Архівована
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Дата архівування: 21-03-2022, 09:09:16
3. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору
Застосовується до:
Переможця тендеру
Стосується:
Лоту Лот 1.
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про публічні закупівлі» та на умовах передбачених цією тендерною документацією Замовник вимагає від Учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладання договору про закупівлю забезпечення виконання договору (банківська гарантія) у розмірі 5% від вартості договору про закупівлю. Забезпечення виконання договору надається Учасниками торгів у вигляді оригіналу гарантії: – гарантії виконання зобов’язань Учасника по сплаті забезпечення виконання договору, гарантом за якою виступає банківська установа. Всі необхідні реквізити для оформлення гарантії,строк та умови надання, зазначені в Додатку № 5 ТД.
Статус: Архівована
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Дата архівування: 21-03-2022, 09:09:17
4. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Лоту Лот 2.
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Забезпечення тендерної пропозиції надається Учасником у вигляді Гарантії (в електронній формі), а саме: – банківської гарантії Забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати умовам, зазначеним в Додатку №5 ТД.
Статус: Архівована
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Дата архівування: 21-03-2022, 09:09:18
5. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору
Застосовується до:
Переможця тендеру
Стосується:
Лоту Лот 2.
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про публічні закупівлі» та на умовах передбачених цією тендерною документацією Замовник вимагає від Учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладання договору про закупівлю забезпечення виконання договору (банківська гарантія) у розмірі 5% від вартості договору про закупівлю. Забезпечення виконання договору надається Учасниками торгів у вигляді оригіналу гарантії: – гарантії виконання зобов’язань Учасника по сплаті забезпечення виконання договору, гарантом за якою виступає банківська установа. Всі необхідні реквізити для оформлення гарантії,строк та умови надання, зазначені в Додатку № 5 ТД.
Статус: Архівована
Дата створення: 18-02-2022, 16:23:08
Дата архівування: 21-03-2022, 09:09:18
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Примітки до закупівлі
Вид предмету закупівлі:
Товари
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
Експортовано:18-02-2022, 16:23:07
Експортовано:21-03-2022, 09:09:27
Видалено:18-02-2022, 16:23:54
Експортовано:18-02-2022, 16:23:07
Експортовано:18-02-2022, 16:23:07
Експортовано:18-02-2022, 16:23:07
Експортовано:21-03-2022, 09:09:15
Експортовано:21-03-2022, 09:09:14
Видалено:18-02-2022, 16:23:07
Експортовано:21-03-2022, 09:09:13
Видалено:18-02-2022, 16:23:07
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB

Інформація про скасування закупівлі

Статус:

Виконано

Опис скасування закупівлі/лоту:

Питання проведення закупівлі 34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Двері, внутрішнє оздоблення КВР) В зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану з 24.02.2022, було порушено терміни надання відповідей, також змінено реальну потребу замовника, в зв’язку з чим відмінити процедуру закупівлі на підставі пунктів 1,2 частини 1 статті 32 Закону - «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель» та «відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг». Вирішено: 1) Відмінити закупівлю на підставі пунктів 1,2 частини 1 статті 32 Закону: «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень» та «відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

Причина скасування закупівлі/лоту:

Дата:

01-01-2023, 00:02

Період оскарження:

з 21-12-2022, 15:27 по 01-01-2023, 00:00

Документи:

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ