Обладнання для впровадження системи електронних журналів та щоденників

Закупівля:UA-2022-08-16-007319-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-08-05-001387-b
Період уточнень
Триває
Завершився
з 16-08-2022, 15:25
по 22-08-2022, 15:21
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 22-08-2022, 15:21
по 25-08-2022, 15:21
Аукціон Період аукціонів
Аукціон не відбувся

Подача вимоги на умови закупівлі - по 22-08-2022, 15:21

Відповідно до Постанови №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»

ID закупівлі: 654a394b68f149598834e248fc4e3624

Спрощена закупівля
Статус:Завершена закупівля
Бюджет:1 419 000,00 UAH (з ПДВ)
Мінімальний крок аукціону:14 190,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Забезпечення пропозиції:28 380,00 UAH Отримати банківську гарантію
Замовник:УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄДРПОУ:40203901 Досьє YouControl
Контактна особа:Чебан Олександр
Телефон:0979418018
E-mail:bgni@ukr.net
Місцезнаходження:
67602, Україна, Одеська область,місто БІЛЯЇВКА, пр. Незалежності, будинок 7
3
Отримати консультацію для перемоги

Кваліфікаційні критерії
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Замовником вимагається внесення учасником забезпечення пропозиції. Розмір забезпечення пропозиції: складає 28380,00 грн. Строк дії забезпечення: 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій. Вид надання забезпечення пропозиції: страхова гарантія. Страхова гарантія обов’язково має відповідати вимогам Наказу Міністерстварозвитку еконо-міки,торгівлі та сільськогогосподарства України «Про затвердження форми і Вимог до забез-печення тендерної пропозиції/пропозиції» від 14.12.2020 № 2628. У тексті гарантії має бути визначено категорії бенефіціара, принципала та гаранта. Під термі-ном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: Юридична особа, яка забезпечує по-треби держави або територіальної громади. Під терміном «категорія принципала» мається на увазі організаційно-правова форма юридичної особи. Якщо учасник процедури закупівлі не є юридичною особою, то категорія принципала не зазначається. Під терміном «категорія гаран-та» мається на увазі різновид фінансової установи, що видала гарантію, а саме: банк, кредитна спілка, ломбард, лізингова компанія, довірче товариство, страхова компанія, установа накопи-чувального пенсійного забезпечення, інвестиційний фонд / компанія або інша юридична осо-ба, що отримала ліцензію на надання гарантій. Учасник надає документи, що підтверджують надання забезпечення пропозиції відповідно до вимог цієї документації; Строк дії забезпечення пропозиції становить не менше строку, протягом якого пропозиція є дійсною. Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного файлу в форматі PDF з одночасним документальним підтвердженням КЕП/УЕП підписанта з обов’язковим зазначенням посилан-ня на програмний комплекс, яким накладено КЕП/УЕП для можливості перевірки такого під-пису. За умови, що надана гарантія підписана не керівником (директором, головою правління), на-дати довіреність, що засвідчує право надання та підпису страхової гарантії від імені фінансо-вої установи уповноваженій особі з одночасним документальним підтвердженням КЕП/УЕП підписанта (керівника, директора, голови правління) через електронну систему закупівель. Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захи-сту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником докумен-тації, відповідно до вимог документації на закупівлю «Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції», з обов’язковим посиланням на ідентифікатор закупівлі на порталі prozorro.gov.ua. Страхова гарантія повинна передбачати гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством. Учасник торгів під час подання пропозиції, надає в електронному вигляді через електронну систему закупівель свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінан-сових установ, ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхуван-ня фінансових ризиків Нацкомфінпослуг (або інформацію від фінансової установи з посилан-ням на офіційний сайт Нацкомфінпослуг, що підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність), задля підтвердження права гарантування страхо-вого фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог документації, відповідно до Закону України «Про страхування», Правил добровільного стра-хування фінансових ризиків затверджених Національною комісією, Ліцензійних умов прова-дження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), внутрішні правила надання фінансових послуг, відповідно до виду добровільного страхування, затверджені фінансовою установою та зареєстровані Нацкомфінпослуг, що підтверджують обов’язок відшкодовувати страхові ризики внаслідок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником вимог документації, відповідно до яких укладаються договори добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог документації. В наданій гарантії обов’язкове посилання на пункт, частину, розділ внутрішніх правил, що підтверджують обов’язок відшкодування вищезазначеного ризику (ризиків). Зокрема, гарантія повинна містити такі реквізити: назву документа – "Страхова гарантія"; номер, дату та місце складання; повна назва, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса принципала (страхувальника), (для принципала (страхувальника) фізичної особи, в т. ч. фізичної особи-підприємця – прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер (РНОКПП), інфор-мація про адресу реєстрації місця проживання); суму гарантії (страхова сума) цифрами та словами, назву валюти, в якій надається гарантія, словами, цифровий та літерний код валюти відповідно до Класифікатора; посилання на предмет закупівлі стосовно якого проводяться торги у відповідності до оголо-шення про закупівлю, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії; назву бенефіціара (вигодонабувача), код ЄДРПОУ, юридична адреса; назву гаранта (страховика), код ЄДРПОУ, юридична адреса; термін (строк) дії гарантії (період дії страхового захисту); умови, за яких надається право вимагати платіж (страхові ризики); порядок та умови виплати страхового відшкодування. Страхова виплата не може бути меншою ніж страхова сума, до даної виплати не може засто-совуватись франшиза, на бенефіціара не можуть покладатись будь-які витрати пов’язані з отриманням страхової суми в розмірі забезпечення пропозиції. Учасник повинен надати підт-вердження проведення оплати банківською установою за договором добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог щодо забезпечення пропозиції. Положення гарантії повинні відповідати положенням Закону України «Про страхування», Правилам добровільного страхування фінансових ризиків затверджених Національною комісією, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Правилам надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою для даного виду добровільного страхування, що повинно бути відображено у наданій страховій гарантії. Положення Договору добровільного страхування фінансового ризику невиконання або нена-лежного виконання страхувальником вимог документації не можуть містити умов, що супере-чать тексту гарантії, будь-яким чином обмежують права бенефіціара. Отримувач: Управління освіти Біляївської міської ради Код: 40203901, Банк: Держказначейська служба України,м.Київ, р/р: UA978201720355189018022093264 Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за раху-нок учасника.
Статус: Активна
Дата створення: 16-08-2022, 15:25:51
Способи підтвердження:
Документ
Забезпечення тендерних пропозицій , Замовником вимагається внесення учасником забезпечення пропозиції. Розмір забезпечення пропозиції: складає 28380,00 грн. Строк дії забезпечення: 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій. Вид надання забезпечення пропозиції: страхова гарантія. Страхова гарантія обов’язково має відповідати вимогам Наказу Міністерстварозвитку еконо-міки,торгівлі та сільськогогосподарства України «Про затвердження форми і Вимог до забез-печення тендерної пропозиції/пропозиції» від 14.12.2020 № 2628. У тексті гарантії має бути визначено категорії бенефіціара, принципала та гаранта. Під термі-ном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: Юридична особа, яка забезпечує по-треби держави або територіальної громади. Під терміном «категорія принципала» мається на увазі організаційно-правова форма юридичної особи. Якщо учасник процедури закупівлі не є юридичною особою, то категорія принципала не зазначається. Під терміном «категорія гаран-та» мається на увазі різновид фінансової установи, що видала гарантію, а саме: банк, кредитна спілка, ломбард, лізингова компанія, довірче товариство, страхова компанія, установа накопи-чувального пенсійного забезпечення, інвестиційний фонд / компанія або інша юридична осо-ба, що отримала ліцензію на надання гарантій. Учасник надає документи, що підтверджують надання забезпечення пропозиції відповідно до вимог цієї документації; Строк дії забезпечення пропозиції становить не менше строку, протягом якого пропозиція є дійсною. Учасник надає страхову гарантію, у вигляді електронного файлу в форматі PDF з одночасним документальним підтвердженням КЕП/УЕП підписанта з обов’язковим зазначенням посилан-ня на програмний комплекс, яким накладено КЕП/УЕП для можливості перевірки такого під-пису. За умови, що надана гарантія підписана не керівником (директором, головою правління), на-дати довіреність, що засвідчує право надання та підпису страхової гарантії від імені фінансо-вої установи уповноваженій особі з одночасним документальним підтвердженням КЕП/УЕП підписанта (керівника, директора, голови правління) через електронну систему закупівель. Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захи-сту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником докумен-тації, відповідно до вимог документації на закупівлю «Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції», з обов’язковим посиланням на ідентифікатор закупівлі на порталі prozorro.gov.ua. Страхова гарантія повинна передбачати гарантоване погодження продовження строку дії забезпечення пропозиції, у випадку, якщо замовник вимагатиме від учасників продовження строку дії пропозицій, в порядку передбаченому чинним законодавством. Учасник торгів під час подання пропозиції, надає в електронному вигляді через електронну систему закупівель свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінан-сових установ, ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхуван-ня фінансових ризиків Нацкомфінпослуг (або інформацію від фінансової установи з посилан-ням на офіційний сайт Нацкомфінпослуг, що підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність), задля підтвердження права гарантування страхо-вого фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог документації, відповідно до Закону України «Про страхування», Правил добровільного стра-хування фінансових ризиків затверджених Національною комісією, Ліцензійних умов прова-дження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), внутрішні правила надання фінансових послуг, відповідно до виду добровільного страхування, затверджені фінансовою установою та зареєстровані Нацкомфінпослуг, що підтверджують обов’язок відшкодовувати страхові ризики внаслідок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником вимог документації, відповідно до яких укладаються договори добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог документації. В наданій гарантії обов’язкове посилання на пункт, частину, розділ внутрішніх правил, що підтверджують обов’язок відшкодування вищезазначеного ризику (ризиків). Зокрема, гарантія повинна містити такі реквізити: назву документа – "Страхова гарантія"; номер, дату та місце складання; повна назва, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса принципала (страхувальника), (для принципала (страхувальника) фізичної особи, в т. ч. фізичної особи-підприємця – прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер (РНОКПП), інфор-мація про адресу реєстрації місця проживання); суму гарантії (страхова сума) цифрами та словами, назву валюти, в якій надається гарантія, словами, цифровий та літерний код валюти відповідно до Класифікатора; посилання на предмет закупівлі стосовно якого проводяться торги у відповідності до оголо-шення про закупівлю, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії; назву бенефіціара (вигодонабувача), код ЄДРПОУ, юридична адреса; назву гаранта (страховика), код ЄДРПОУ, юридична адреса; термін (строк) дії гарантії (період дії страхового захисту); умови, за яких надається право вимагати платіж (страхові ризики); порядок та умови виплати страхового відшкодування. Страхова виплата не може бути меншою ніж страхова сума, до даної виплати не може засто-совуватись франшиза, на бенефіціара не можуть покладатись будь-які витрати пов’язані з отриманням страхової суми в розмірі забезпечення пропозиції. Учасник повинен надати підт-вердження проведення оплати банківською установою за договором добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником вимог щодо забезпечення пропозиції. Положення гарантії повинні відповідати положенням Закону України «Про страхування», Правилам добровільного страхування фінансових ризиків затверджених Національною комісією, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Правилам надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою для даного виду добровільного страхування, що повинно бути відображено у наданій страховій гарантії. Положення Договору добровільного страхування фінансового ризику невиконання або нена-лежного виконання страхувальником вимог документації не можуть містити умов, що супере-чать тексту гарантії, будь-яким чином обмежують права бенефіціара. Отримувач: Управління освіти Біляївської міської ради Код: 40203901, Банк: Держказначейська служба України,м.Київ, р/р: UA978201720355189018022093264 Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за раху-нок учасника.
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Закупівля:
Вид предмету закупівлі:
Товари
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Поставка товару
Тип оплати:
Пiсляоплата
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
100
Період (днів):
10
Мінімальний крок аукціону:
14 190,00 UAH
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
Експортовано:16-08-2022, 15:34:04
Експортовано:16-08-2022, 15:25:48
Експортовано:16-08-2022, 15:25:49
Тип документа: Технічний опис предмету закупівлі
ФайлСтанДата та час
Експортовано:16-08-2022, 15:25:50
Тип документа: Проект договору
ФайлСтанДата та час
Експортовано:16-08-2022, 15:25:50
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Експортовано:16-08-2022, 15:25:51
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Обладнання для впровадження системи електронних журналів та щоденників

53
штуки
Україна, Відповідно до документації,
з 29-08-2022 по 31-12-2022
30230000-0
Комп’ютерне обладнання


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця
Рішення підписано
Ім'я:
ФОП "САВРУК ІННА ВІКТОРІВНА"   Досьє YouControl
Статус:
учасник виграв закупівлю
Контактна інформація:
Україна, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ СТАРОСТІНА, будинок 4, квартира 94, 73024, Інна Саврук
Остаточна пропозиція:
1 413 853,00 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:
Дата акцепта:
25-08-2022, 16:35
Договір
Договір опубліковано
Системний номер договору:
UA-2022-08-16-007319-a-b1
Номер договору:
161
Дата підписання договору:
02-09-2022, 14:19
Строк дії договору:
з 02-09-2022 по 31-12-2022
1 413 853,00 UAH
Ціна договору
1 413 853,00 UAH
Ціна договору без ПДВ

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
ФОП "САВРУК ІННА ВІКТОРІВНА"   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
1 413 853,00 UAH, з ПДВ
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Доказ:
Документ
страхова гарантія.zip, Забезпечення тендерних пропозицій

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ